وقتی نوشتن راشروع کردم، همیشه به این فکر می‌کردم که چطور می‌تونم بهتربنویسم. امروز بعد از گذشت سال‌ها فهمیدم که تنها مشکل این بود که به جای نوشتن فکر می‌کردم.

ali shahbazi's profile picture

علی شهبازی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

clear formSubmit